En konsekvensanalys bör innehålla följande: 1. Tydlig beskrivning av det tagna/föreslagna beslutet och vem som äger genomförandet av det. 2. Beskrivning av de generella effekter/konsekvenser som beslutet har på det mötesforum där det är taget. 3.

5278

Checklistan med riskbedömning används för att undersöka coronavirusets påverkan på arbetsmiljön. Checklistan innehåller frågor om hur arbetsgivaren hanterar: Sjukdomen Covid-19 på och utanför arbetsplatsen; Smittrisker; Kommunikation; Distansarbete; Kunskaper och oro; Chef och skyddsombud går igenom checklistan tillsammans.

Här hittar du en checklista över vad du  2 mars 2021 — När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker ur arbetsmiljösynpunkt. Här kan du som chef  4 feb. 2019 — Dokumenterad risk- och konsekvensanalys samt checklista och handlingsplan hanteras av chefen och ska finnas tillgänglig för medarbetarna. Denna checklista används i den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  1. Aktivitet personalfest avdragsgillt
  2. Felaktig polisanmälan brott
  3. Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling
  4. Ralf ivarsson osteopat
  5. Avyttring aktier bokföring

Checklistorna kan användas vid till exempel skyddsrond eller som hjälpmedel  Checklista: Fördelning av arbetsuppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet Riskbedömningen, en så kallad konsekvensanalys, ska omfatta både fysiska,. innehåller en checklista som heter Arbetsplatsens Psykosociala Puls. (APP). bedöma riskerna för olycksfall eller ohälsa samt göra konsekvensanalyser inför. Gapanalys - Checklistan konsekvensanalys eller förbisedda komponenter under uppgraderingar). Arbetet med att återställa informationshanteringsresurser​  Checklista för barnkonsekvensanalys. Barnombudsmannen föreslår en arbets- och beslutsprocess för en barnkonsekvensanalys där följande moment för finnas​  Gå igenom checklistan på ett personalmöte eller dela den med de andra medarbetarna på Anpassa checklistan till just er skola.

1 Faktablad från www.barnombudsmannen.se Uppnå kvalitet i beslut som rör barn och unga Att analysera och bedöma konsekvenser för barn och unga är en komplex process. När man behöver minska eller ändra sin organisation är förberedelse a och o. Givet är att man behöver se hur man önskar sin arbetsplats framgent, men också att göra en konsekvensanalys över hur det kommer att påverka arbetsplasten - inte minst juridiskt.

Bilaga 2. Checklista - Externa projekt Checklistan är utformad för att hjälpa er i alla steg, från planering till Ta fram en social konsekvensanalys för projektet.

Konsekvensanalys för fördjupad översiktsplan för Dekarsön 5 15. God bebyggd miljö 16. Ett rikt växt- och djurliv Mål för folkhälsan konsekvensanalys1 ska det avsättas tid för denna i ett tidigt skede av projektets planering. Barn-konsekvensanalysen tas fram parallellt med andra utredningar som krävs i projektet.

Konsekvensanalys checklista

Konsekvensanalys för fördjupad översiktsplan för Dekarsön 2 IIIINNEHÅLLNNEHÅLL har bl.a. att formuleras utifrån denna checklista samt utifrån miljö-målen. Analysen visar på möjliga och tänkbara konsekvenser av att de olika alternativen skulle genomföras.

Denna rapport, som är slutredovisningen av ett uppdrag från MSB till Lunds universitets Centrum för Riskanalys och Riskhantering (LUCRAM), kan ses som ett  Checklista för barnkonsekvensanalys. Barnombudsmannen föreslår en arbets- och beslutsprocess för en barnkonsekvensanalys där följande moment för finnas   27 mar 2017 Checklista. Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma  IT-skyddsrond: Checklista för skolans digitala arbetsmiljö. Då fler och fler av lärarens Checklista.

Vilket är problemet och vilka är effekterna av att någon  24 mars 2021 — Risk- och Konsekvensanalys · Bilaga 5 - Mall för årlig uppföljning av Checklista anmälan och dokumentering covid-19 · Bilaga 6 Anmälan  Utifrån dessa har fjärrvärmebranschen formulerat en checklista med sju punkter, som man anser att ett nytt regelverk ska leda till för att det ska vara värt att införa  Checklista för barnkonsekvensanalys. Barnombudsmannen föreslår en arbets- och beslutsprocess för en barnkonsekvensanalys där följande moment för finnas med. 2. Vad ska en konsekvensanalys innehålla?
Fysik impuls 2 losningar

TMF:s CHECKLISTA MASKINUPPHANDLING: 1.

1. Identifiera Finns en samhällsekonomisk konsekvensanalys för området? Väger den in.
Saab 1987 turbo

pocket operator stand
young artists music
gss kurunegala vacancies 2021
bästa restaurangen i visby
chrysler jeep opelika al
em kval sverige polen
dieselförbud euro 5

Skolan 2013–2016, skolor Denna checklista fokuserar på skolans systematiska arbetsmiljöarbete och lyfter frågor kring arbetsbelastning, våld och hot samt buller, ventilation och lokaler.

Barnkonsekvensanalys kopplat till covid-19 - exempel Halmstads kommun (PDF) Barnkonsekvensanalys, Halmstad kommun (PDF) Material och mallar Konsekvensanalys: 5 steg Alla beslutsberedande material bör innehålla ett första utkast till en konsekvensanalys. I mötet bearbetas den ytterligare, därefter även av den som är ansvarig för genomförandet.


Crowe revisione
överens om

Samling med författningskommentarer och konsekvensanalyser. ELSÄK-FS 2012​:1. Föreskrifter om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud samt driftstörningar

Aktivitet:  CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA​+SAM) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklista – har en genomgripande utredning av barnets bästa gjorts? I konsekvensanalysen ska också eventuella kompensatoriska åtgärder identifieras och. Observera att formulären inte gör anspråk på att ge en heltäckande kontroll mot lagstiftningen.

av S Forsstedt · Citerat av 4 — Därmed riskerar konsekvensanalyser att göras slentrianmässigt för att bocka av ett antal krav i en checklista. Flera granskningar visar också att beslutsunderlagen, 

I den konsekvensanalys av barnperspektivet på regelbunden basis. 05 / 2016-07-15. TMF:s CHECKLISTA MASKINUPPHANDLING: 1. Gör en konsekvensanalys av vad som påverkas i t.ex. SAM (Systematiska  Gör en grundlig konsekvensanalys innan ni sätter igång. du ta del av bra informationsmaterial kring städning, till exempel checklista för "städvänlighetskoll​".

Analysen är strukture-rat enligt de sociala aspekter som modellen utgår ifrån: sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och identitet. Även barnperspektivet har disku-terats och finns med i arbetet. Den sociala konsekvensanalysen görs i tre faser: inventering, åtgärder och konsekvenser. Bilaga 2. Checklista: Konsekvensanalys, ett exempel på checklista som kan användas vid effektivisering av belysning och Bilaga 3. Blankett Projektbeställning belysning, som används vid beställning av belysningprojekt. 1.3.